8033

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
הראל

8035

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
הראל

8034

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
הראל

  • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

    בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה על מנת להתחיל בעבודות יש לפנות לועדה המרחבית על מנת לקבל צו התחלת עבודה חתום ע"י יו"ר הועדה ומהנדס הועדה ובהתאם לפרטים בטופס צו התחלת עבודה.


    החל מיום 04/09/2016 חלה חובת הגשת בקשות להיתרי בניה לוועדה לתכנון ובנייה אך ורק דרך מערכת רישוי זמין

  • התרת שינויים בסמכות מהנדס

    כחלק מהטמעת הרפורמה עודכנו תנאים להתרת שינויים בסמכות מהנדס

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':152-0390674 מורדות מערביים מבשרת ציון

 

תכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון מס' 152-0406082

הופקדה תכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון מס' 152-0406082 - למסמכי התכנית

 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מועדפת לדיור מס' תמל/1065

הופקדה תכנית מועדפת לדיור מס' תמל/1065 - למסמכי התכנית, לנוסח פרסום

 

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.