8033

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
הראל

8035

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
הראל

8034

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
הראל

 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה על מנת להתחיל בעבודות יש לפנות לועדה המרחבית על מנת לקבל צו התחלת עבודה חתום ע"י יו"ר הועדה ומהנדס הועדה ובהתאם לפרטים בטופס צו התחלת עבודה.


  החל מיום 04/09/2016 חלה חובת הגשת בקשות להיתרי בניה לוועדה לתכנון ובנייה אך ורק דרך מערכת רישוי זמין

 • התרת שינויים בסמכות מהנדס

  כחלק מהטמעת הרפורמה עודכנו תנאים להתרת שינויים בסמכות מהנדס

עדכון הנחיה מרחבית בעניין איסור חניות עוקבות

נמסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר עדכון הנחיה מרחבית בעניין איסור חניות עוקבות החלה במרחב התכנון המקומי הראל- תחום שיפוט מבשרת ציון- מתחם המגרסה,

תכנית  101-0261289 בלבד. 

ניתן לעיין בהנחיות המרחביות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל, בכתובת האינטרנטwww.v-harel.co.il.  (הנחיות מרחבית ותכניות בינוי).

הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית במחוז ירושלים תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת. ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.

 

תמונת בניין המועצה מבשרת ציון

חדשות

 • 21/10/2018

  הוועדה מקבלת בברכה את יושבת ראש הוועדה החדשה גב' איריס לוין ומאחלת לה הצלחה במילוי תפקידה

 • 16/10/2018

  הוועדה המרחבית הראל נבחרה להשתתף בפיילוט ממשק מפ"י - רישוי זמין. תחילת הפיילוט צפויה במהלך חודש נובמבר הקרוב, הוועדה תקיים יום עיון טרם תחילת העבודה בממשק החדש.

 • 15/06/2016

  הוועדה מאפשרת אישור שינויים מסוימים שנערכו בזמן הבניה בהליך של התרת שינויים

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.